Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Van Lierde P. & L. BV en haar klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Van Lierde P. & L. BV gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

3. Aansprakelijkheid

Van Lierde P. & L. BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving of schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten of diensten.

4. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, producten, diensten en inhoud, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten en handelsgeheimen, blijven eigendom van Van Lierde P. & L. BV of de respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan om onze intellectuele eigendom op welke wijze dan ook te gebruiken, kopiƫren, verspreiden of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lierde P. & L. BV.

5. Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of het gebruik van onze website, producten of diensten, zullen worden onderworpen aan Belgiƫ en zullen worden beslecht volgens rechtbankprocedure in overeenstemming met de geldende regels en procedures.

6. Gebruiksbeperkingen

Door gebruik te maken van onze website, producten of diensten, stem je ermee in om deze niet te gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden. Je mag onze website, producten of diensten niet gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan anderen, hun eigendommen of in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Wij behandelen persoonlijke gegevens die we verzamelen in overeenstemming met ons privacybeleid. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

Door gebruik te maken van onze website, producten of diensten, stem je in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.